CETRÉL Företagsförmedling.png

  Malmö | Stockholm | 070 - 685 16 90 | kontakt@cetrel.se

Start Om CETRÉL Utförda uppdrag Sälja Köpa Värdera Administrera Testa Intresseanmälan Nyhetsbrev

 

Våra tjänster

Förmedling

Förmedlar försäljning och köp av små till medelstora företag i södra Sverige och i

Stockholmsområdet.

Värdering

Värderar företag som en del i våra förmedlingsuppdrag eller som en

fristående tjänst.

Förädling

Leder projekt som går ut på att höja

värdet på företag inför framtida försäljningar.

Test och analys

Testar företags säljbarhet och ägarnas beredskap att sälja företaget.

Rådgivning

Utreder och ger råd i företags förvaltningsfrågor.

Bokföring

Sköter ett antal mindre företags

redovisning och administration.

Fortnox Byråpartner

Testa ägaren och företaget

Test att ägaren är beredd att sälja.

_06_dsc_6175-2.jpg

Så snart du börjat fundera på att sälja företaget blir du också klar över att sådana nyheter inte får slippa ut för tidigt. Plötsligt bär du på tankar om ditt företags framtid som du inte törs dela med dina medarbetare, goda vänner eller ens familjen. CETRÉLs Testa Ägaren är ett enkelt testverktyg som hjälper dig att själv ta reda på om du som ägare är redo att sälja ditt företag.

Varför, varför inte..

Att sälja företaget är ett stort beslut, vars följder du får leva med länge. Det finns alltså goda skäl att förbereda det beslutet noga, med logisk skärpa och analys. Ett särskilt gott skäl till att vara noga med analysen är att den också ska kunna tala om varför du eventuellt gör bäst i att fortsätta driva företaget!

Efter försäljningen...?

Dra aldrig igång en säljprocess utan att först ha planerat vad du ska göra efter försäljningen. En företagsöverlåtelse kan sättas upp på olika sätt och det gäller att välja det upplägg som bäst gynnar dina planer för hur pengarna från företaget ska användas efter överlåtelsen.

Verktyget Testa Ägaren

Verktyget riktar in sig på den första fasen i säljprocessen, nämligen att bli säker på att ägaren verkligen vill sälja, och varför. Verktyget hjälper till att systematiskt inventera de personliga skälen för och emot att sälja företaget, det fungerar som ett bollplank för ägaren och för dem som ägaren väljer att inviga i beslutet.

Med hjälp av Testa Ägaren kan du förhålla dig mer rationell, logisk och analytisk i ett känsloladdat beslut. Det gör att ditt beslut att sälja - eller, att fortsätta driva företaget -är välgrundat med alla relevanta områden ordentligt genomtänkta. 

Testa Ägaren kan du hämta här helt gratis!»

Om ditt beslut blir att du inte är redo att sälja så har du tack vare Testa Ägaren alla skälen till beslutet systematiskt dokumenterade. Du kan göra om samma test om ett par år. Kanske får du då ett annat resultat.  

Test att företaget är redo att säljas?

_31_img_8342.jpg

När du är övertygad om att du är redo att sälja så är det dags att i nästa fas ta reda på om ditt företag är redo att säljas. Nu handlar det om att besvara frågan Sälja nu, eller förädla först och sälja sen?

Här kan CETRÉL erbjuda assistans genom att först marknadsvärdera företaget för att därefter hitta möjliga värderhöjande förbättringar som är lönsamma att göra innan företaget sätts ut till försäljning.

Vår företagstest pekar ut förbättringar som kan göras i företaget innan det säljs. Effekten på priset är ofta så hög som 30 % men i några fall har priset mångdubblats. För att göra en riktigt bra affär krävs att du ser över företagets struktur och framtidsutsikter. Och att det är ordning på siffrorna. Det handlar helt enkelt om att säkra att företaget är på rätt väg!

Vad påverkar priset på företaget?

Det verkliga priset på företaget, d.v.s. köpeskillingen vid en överlåtelse, beror i hög grad på vad företagets historik bevisar om dess förmåga att lyckas i framtiden. Det är de ekonomiska nyckeltalen som beskriver historiken, till exempel substans, kassaflöde, avkastning och soliditet. En annan viktig faktor vid köparens värdering är hur stort förvärsobjektets beroende är av säljarens fortsatta närvaro och hur företagets strukturplattform ser ut. I övrigt bestäms priset av

  • konjunkturläget vid tidpunkten för överlåtelsen
  • köparens riskbedömning
  • att företaget i allt väsentligt håller normal standard och kvalitet

Hur kan säljaren påverka priset?

När en spekulant finner företaget så tilltalande att han lägger ett köpbud så avgör den fortsatta granskningen av företaget om köpeskillingen till slut blir högre, lägre eller ingen alls. Allmänt gäller att

  • hög kvalitet i redovisning och administration stärker spekulantens tilltro till att nyckeltalen beskriver historiken på ett korrekt sätt
  • man kan inte påverka konjunkturen men man kan välja att sälja i ett konjunkturläge som gynnar värderingen av företaget
  • anlita en företagsmäklare som förmår hitta den rätta typen av spekulanter kan göra stor skillnad i hur spekuanterna ser på riskerna med företaget.

CETRÉLs Företagstest belyser områden i företaget med för låg kvalitet och uppmärksammar på brister i sådant som spekulanter normalt tar för givet att det ska finnas på plats. 

Att rätta till områden med för låg kvalitet och att förädla områden med redan hög kvalitet är alltid en lönsam insats för en lyckad försäljning senare!

Ring 070 - 685 16 90 för mer information om CETRÉLs Företagstest, eller e-posta en intresseanmälan»

 


Copyright CETRÉL 1997-2018